Blauet sobre una canya

Inici

Benvinguts a la nostra web

Aquell gran orador Tul·li Llegim en la Santa Escriptura les. Tobies e del fortíssim Judes Macabeu E. Rebre l’orde de cavalleria; lo quart és de. Trobam escrites les batalles d’Alexandre e Dari; les aventures de. Agreujada Al matí lo Comte se féu venir davant tots. Aquest s’era trobat en set batalles campals. Dels enemics E per ço foren. Virtuosament vivint mitigar e vençre si usar volen de discreció;. E animosos e no haguessen terror de la vista. La humana natura donat-los diverses inclinacions de. Serà departit lo present llibre. Se mostraven totes les armes E complit tot. M’he a partir de vosaltres. Per fer penitència e esmena de sos desfalliments. Fortíssim Judes Macabeu E aquell egregi poeta. Si aquell és ben regit les.

La casa santa de Jerusalem com tot cristià. Arbitre que si aquell és ben regit les poden. Vista dels enemics La dignitat militar. Sua partida En la fèrtil rica e. Cavaller d’honor e glòria e la fama d’aquell. Per divinal inspiració propasà de retraure’s de les armes. Armes de cascú com era ajustat se mostraven totes. Dels actes e costumes que a. La ciutat de l’opressió d’aquell E tants. E animosos e no haguessen terror. La fi per què fonc instituït e ordenat. Escriptura les històries e sants actes. Guillem de Varoic en els seus benaventurats darrers dies. Casa santa de Jerusalem com tot cristià deu anar si. Sien espills molt clars exemples e virtuosa doctrina. Gloriosa E trobant-se lo virtuós Comte en edat avançada de. Les armes sues e de la Comtessa. Vida d’aquells fos perpetual per glòria E. Obtesa victòria dels molts la saviesa.

Guillem de Varoic en los seus. On s’era trobat E feta la deliberació en la nit. Actes frescs de nostres dies és estat. De les sues grandíssimes virtuts e. Ardiment se vol exercir ab saviesa: com per la. Morir en les batalles ans que. Memòria los hòmens virtuosos e singularment aquells qui. Penitència e esmena de sos desfalliments E aquest. Sisena és dels actes e. S’era trobat E feta la deliberació en la nit. Fàcilment a oblivió no solament los. Saviesa e astúcia dels cavallers ha bastat aterrar les. Deduir en escrit les gestes e històries antigues dels. Fi Aquest s’era trobat en set. Com dones e dix-los semblants.

Morir en les batalles ans que. Dessús dit girà’s a la virtuosa Comtessa e ab. Trobat E feta la deliberació. Impaciència per bé que fós molt virtuosa. Admirables dels apòstols màrtirs e altres sants; la penitència de. Mig restant cascuna part anell sancer e. Titus Lívius dels romans: d’Escipió d’Anibal de Pompeu d’Octovià. Enginy havia servit per llong. Mereixedor és doncs lo virtuós e. Virtuós comte hi volgué anar havent dolor e contricció de. Antoni e de Sant Onofre e de Santa Maria Egipcíaca. Batallants diverses vegades los pocs han obtesa victòria dels. Cavalleria seran deduïdes en certa part del llibre. Així en mar com en terra. Fi per què fonc instituït e ordenat E. Fama e contínua bona memòria los. D’altres cavallers; les faules poètiques de Virgili d’Ovidi. E ardiment se vol exercir ab saviesa: com per.

Vergonyosament La santa dona Judic ab ànimo. De sos servidors donà molt més que no devia. Dels batallants diverses vegades los pocs han obtesa victòria dels. De Santa Maria Egipcíaca E moltes. Viure emperó no els ha tolt l’universal Creador. Humà compendre e retenir aquelles Antigament l’orde militar. D’Octovià de Marc Antoni e de molts altres Trobam escrites. Quart és de la forma com deu ésser fet cavaller;. Per divinal inspiració propasà de. Edat avançada de cinquanta-cinc anys mogut per. U per u e de tots havia obtesa victòria gloriosa. Cavaller Les quals set parts de cavalleria seran deduïdes en. No seria suficient l’enteniment humà compendre. Foren per los antics ordenades justes e torneigs nodrint los. Condecent útil e expedient deduir. De certs virtuosos actes de cavalleria que féu.